Bogby Ebeltoft

15. marts 2017: Generalforsamling med foredrag

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen BOGBY EBELTOFT

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00 i Ebeltoft Sognegård

Aftenen indledes med et foredrag af Sognepræst Henning Nielsen: Gustav Wied og hans liv i omegnen af Ebeltoft

Et foredrag om Gustav Wied og den del af hans forfatterskab, der blev til på Havmøllen ved foden af Jernhatten. Vi hører også om Gustav Wied som en dansk forfatter i klemme mellem frigjorthed og frivolitet – og samtidig en stor moralist samt dydens vogter.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Ad punkt 4: Der er ét forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

Forslag nr. 1:

  • 4, Stk 2. Sætningen “Indkaldelse sker tillige med 3 ugers varsel ved annoncering i Ebeltoft Folketidende.” udgår.

Ad punkt 7: På valg er Elsebeth Kirkebæk, Carsten Strange og Ole Balslev, der alle modtager genvalg

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Kontingent 2017

Vi er nu kommet ind i 2017. Det betyder jo, at de, som ikke har tegnet livsvarigt medlemskab, skal betale kontingent for 2017.

For nye medlemmer, som har meldt sig ind i foreningen Bogby Ebeltoft efter 1. oktober 2016 og allerede har betalt kontingent,

gælder dette medlemskab også for 2017. Betalingsfristen er sat til den 28. februar.

Kontingentet er kr. 100 for personligt medlemskab, kr. 150 for familiemedlemskab og kr. 1000 for livsvarigt medlemskab.

I bedes indbetale beløbet på vores konto i Sparekassen Kronjylland, reg. nr. 9360 konto 000 984 8096.

Husk at skrive navn i feltet “besked til modtageren”.